Anexa nr.1
la Ordinul Ministrului Educației
nr. 423 din 29 mai 2017

REGULAMENTUL

de organizare şi desfăşurare a Concursului de admitere în instituţiile de învăţământ

profesional tehnic la programe de formare profesională tehnică secundară

                                                                  DISPOZIŢII GENERALE

 1. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în instituțiile de învățământ

profesional tehnic la programe de formare profesională tehnică secundară (în ontinuare – Regulament) este elaborat în temeiul Codulului Educației nr. 152 din 17 iulie 2014 Monitorul Oficial nr.319 – 324, publicat la 24.10.2014.

 1. Admiterea se efectuează pe bază de concurs, organizat în cadrul instituţiilor de

învăţământ pe programe de formare profesională tehnică secundară, în funcţie de sursa de finanţare (buget, taxe de studii), în limita planului de admitere aprobat de Guvern.

 1. Admiterea pe bază de contract cu taxă de studii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic public şi privat se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea pe locurile cu finanţare bugetară.
 2. În cazul în care numărul candidaţilor la programul de formare profesională respectiv nu depăşeşte numărul de locuri disponibile, admiterea se efectuează prin înscriere la studii fără organizarea concursului.
 3. Termenele de depunere a cererilor la concursul de admitere, de organizare a concursului repetat şi anunţare a rezultatelor sunt stabilite anual de către Ministerul Educaţiei.
 4. Candidații achită o taxă de înscriere la concursul de admitere, în cuantumul stabilit de Guvern. Mijloacele bănești respective se depun la contabilitatea instituției de învățământ. Devizul de cheltuieli se aprobă de către președintele Comisiei de admitere.
 5. Copiii rămași fără ocrotire părintească sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de

admitere şi sunt cazaţi gratuit în căminul instituţiei de învăţământ, în perioada de admitere.

 1. Instituţiile de învăţământ profesional tehnic care nu sunt în subordinea Ministerului

Educaţiei, organizează concursul de admitere doar la programele de formare profesională tehnicăautorizate/acreditate în conformitate cu actele normative în vigoare.

CONDIȚII DE ACCES

 La concursul de admitere în învăţământul profesional tehnic la programe de formare

profesională tehnică secundară se pot înscrie:

 1. a) absolvenții de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale;
 2. b) absolvenții de liceu, cu Diplomă de bacalaureat;
 3. c) absolvenții școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;
 4. d) absolvenții cu Certificat de studii liceale sau echivalente acestora.
 5. La programe de instruire pentru învățământul dual la solicitarea agentului economic

candidatul susține o probă suplimentară de concurs.

 1. Se alocă 15% din numărul total de locuri cu finanțare bugetară pentru următoarele

categorii de candidații:

 1. a) copiii rămaşi fără ocrotire părintească;
 2. b) copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
 3. c) copiii care au părinți cu dizabilitate severă;
 4. d) copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi

independenţei Republicii Moldova; la  războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; e) copiii proveniți din familiile cu patru  şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinerea părinţilor;

 1. f) candidații, care la cererea de înscriere la concurs anexează recomandarea agentului

economic cu confirmarea asigurării locului de practică și a angajării în câmpul muncii;

 1. g) absolvenţii şcolilor cu limbă română de predare din localităţile de Est ale Republicii

Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei;

 1. h) copiii de etnie romă;
 2. i) tinerii care au urmat serviciul militar în termen.
 3. Înscrierea candidaţilor la cota de 15% se efectuează la solicitarea candidatului cu

prezentarea actelor corespunzătoare. Candidaţii din categoriile enumerate pot participa

concomitent la concursul general de admitere.

 1. Elevii cu cerințe educaționale speciale, titulari ai certificatelor de studii gimnaziale cu seria specifică ASG/PEI, se vor înscrie la concursul de admitere în funcție de tipul de curriculum conform căruia au fost parcurse disciplinele de studiu.
 2. În cadrul programelor de formare profesională cu durata studiilor de 2 ani, pentru

instruirea într-o meserie se pot înscrie persoane care nu au absolvit gimnaziul (9 clase), dar care au atins vârsta de 16 ani. Comisia de admitere din instituția de învățământ profesional tehnic prezintă Ministerului Educației, pentru aprobare, un demers la care se anexează:

 1. a) cererea personală a candidatului/candidatei;
 2. b) copia buletinului de identitate (adeverinței de naștere în cazul în care

candidatul/candidata nu a perfectat buletinul de identitate);

 1. c) certificat de confirmare a studiilor urmate, eliberat de instituția de învățământ general.
 2. Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii depun la Comisia de admitere a instituţiei de învăţământ profesional tehnic dosarul cu următoarele acte:
 3. a) cererea de înscriere la concurs, conform modelului aprobat de Ministerul Educaţiei

(Anexa 1, la prezentul Regulament);

 1. b) fișa de înscriere la concurs (Anexa 2, la prezentul Regulament);
 2. c) actul de studii, în original;
 3. d) certificatul medical (forma 086-U sau nr.086-E ), eliberat în anul admiterii de

circumscripţia medicală respectivă, care confirmă  că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la programul de formare profesională tehnică solicitat;

 1. e) certificat de naştere/buletinul de identitate (în original și copie);
 2. f) 6 fotografii color (3×4 cm);
 3. g) documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore;
 4. h) certificat despre componenţa familiei, eliberat de organele abilitate;
 5. i) copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie prezintă un certificat eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală;
 6. j) certificat (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a

participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl;

 1. k) confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 2. l) extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii).
 3. Copiii rămaşi fără ocrotire  părintească, prezintă o adeverinţă în original, eliberată de organul de tutelă şi curatelă, ori hotărârea de judecată din localitate, prin care se confirmă  căcandidatul la studii este rămas fără ocrotire părintească. 17. Titularii Certificatului de calificare, diplomei de studii profesionale tehnice postsecundare, ai diplomei de studii superioare universitare, diplomei de licenţă pot participa la concursul de admitere numai pe bază de contract cu taxă de studii.
 4. Candidaţii la concurs prezintă personal buletinul de identitate, certificatul de naștere,

livretul militar sau adeverinţa de premilitar.

 1. Candidaţii menţionează, în fișa de înscriere la concurs, programul de formare

profesională tehnică pentru care optează la studii cu finanţare din bugetul de stat sau prin contract cu taxă de studii.

 1. După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita

schimbarea datelor în cerere/ fișa de înscriere la concurs sau actele anexate la cerere.

 1. Cetăţenii altor state şi apatrizii pot fi înscrişi la studii în baza Protocoalelor de

colaborare în domeniul învăţământului încheiate între R. Moldova şi ţările respective sau în baza contractelor individuale, în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetăţenilor străini  şi apatrizilor în instituţiile de învăţământ din R. Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.746 din 21 iunie 2003.