Practica

Liudmila CEBOTARI

DIRECTOR ADJUNCT INTERIMAR PENTRU INSTRUIREA PRACTICĂ ȘI PRODUCERE

Biroul nr.209 | Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Stagiile de practică sunt obligatorii şi au menirea de a îmbina sfera educaţională şi cea profesională.

Poţi să practici dacă ai învăţat şi practicând ai şansa să înveţi.

Instruirea practică a elevilor reprezintă o parte componentă a procesului educaţional şi are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a formării deprinderilor practice în pregătirea de specialitate şi se realizează la lecţiile practice, instruirea practică, stagii de practică.

Asigurarea calității  procesului  educațional, formarea și dezvoltarea competențelor profesionale, abilităților practice ale elevilor  prin organizarea stagiilor de practică în parteneriat cu agenții economici reprezină un obiectiv instituțional fundamental.

Educația și formarea profesională în instituție se realizează prin formare profesională inițială, stagii de pregătire practică în întreprinderi, etc., organizate în parteneriat cu întreprinderile din domeniul alimentației publice, comerțului și turismului. Activitățile de orientare și consiliere completează acțiunile menționate mai sus, contribuind astfel la facilitarea tranziției de la instituție la locul de muncă și, respectiv a schimbării statutului de elev cu cel de student sau de angajat.

Singurul sistem viabil de educaţie este cel profesional tehnic secundar, în care teoria se combină armonios, profund şi firesc cu practica. Organizarea calitativă a stagiilor de practică constituie un instrument  eficient de sporire a gradului de inserție a absolvenților școlii pe piața muncii. Stagiile de practică sunt concepute ca fiind în mod primordial un instrument de dobândire și consolidare a unor competențe și abilități practice de către tinerii specialiști.

Obiective

Obiectivul Strategic

Pregătirea profesională a viitorului specialist prin ajustarea procesului educațional la cerințele pieței muncii

Obiective Specifice

Graficul desfășurării stagiilor de practică

Stagiile de practică sunt parte componentă obligatorie a planului de formare profesională și au drept scop formarea competențelor profesionale, consolidarea cunoștinţelor teoretice însuşite în cadrul programului și formarea / dezvoltarea / consolidarea abilitaţilor practice în concordanţă cu Curriculumul în învățământul profesional tehnic secundar. Tipurile, etapele, locul, perioada de desfăşurare şi durata stagiilor de practică se stabilesc în planurile de învăţământ în strictă corespundere cu finalităţile de studii şi competenţele scontate pentru domeniul/specialitatea respectivă.

Durata studiilor

Anul

Tipul stagiului de practică

Numărul de săptămâni

Numărul de ore

Perioada

2 ani

I

Practica în producție

6 săptămâni

210 ore

Mai-iunie

II

Practica în producție

12 săptămâni

420 ore

Martie-iunie

I

Practica în producție

4 săptămâni

140 ore

Mai-iunie

3 ani

II

Practica în producție

8 săptămâni

280 ore

Mai-iunie

III

Practica în producție

10 săptămâni

400 ore

Martie-iunie

Regulamentul de practică

Elevul, la finalizarea stagiului de practică, prezintă conducătorului de practică din cadrul instituției de învățământ Agenda formării profesionale.