Misiunea și Viziunea Instituției

Şcoala Profesională nr. 2 din Chișinău, parte componentă a sistemului de învăţământ profesional tehnic secundar cu 876 elevi dintre care 743  studii buget, 133 studii contract și 108 angajați, activează în conformitate cu Codul Educaţiei şi oferă programe de formare profesională a muncitorilor calificaţi în concordanţă cu Cadrul Naţional al Calificărilor în domeniile alimentaţiei publice, comerţului, turismului şi serviciilor hoteliere. Şcoala își desfășoară activitatea în baza unor principii acceptate şi respectate de întregul colectiv, care:

Realizează o instruire interactivă, formând elevi capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii, să îşi ghideze propria carieră, să fie competitivi pe piaţa muncii şi să se integreze cu succes într-o societate dinamică;

Realizează o instruire interactivă, formând elevi capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii, să îşi ghideze propria carieră, să fie competitivi pe piaţa muncii şi să se integreze cu succes într-o societate dinamică;

Viziunea Instituției

  Școala  Profesională  nr.  2  din  Chișinău  este  o  instituție  modernă  de  formare  și  recalificare profesională a tinerilor și a adulților, care:

Răspunde cerinţelor pieţei muncii şi ale economiei de piaţă, inclusiv prin introducerea a cel puţin 2 programe de formare la meserii conexe şi a unei meserii noi

Are profesori competitivi, preocupați de perfecţionare şi formare continuă, deţinători de grade didactice, care fac parte din grupurile de lucru la nivel republican, responsabile de elaborarea curricula şi a altor materiale didactice

Are în frunte o echipă de conducere care aplică eficient managementul participativ;

Dispune de o bază tehnico-materială care asigură condiţii adecvate desfășurării cu succes a procesului de instruire teoretică şi practică a elevilor şi exersării competenţelor profesionale: toate laboratoarele, inclusiv la meseriile Controlor produse alimentare şi Vânzător, sunt dotate cu utilaje moderne, care permit dezvoltarea competenţelor de aplicare a tehnologiilor noi; 70% din cabinete sunt înzestrate cu proiectoare şi calculatoare; stadionul, sala de sport, vestiarele sunt renovate şi dotate cu toate cele necesare;

Are stabilite parteneriate cu 5 instituţii similare, ce oferă posibilităţi pentru un schimb eficient de experienţă la nivel de cadre didactice şi elevi; cu 30 de agenţi economici – lideri în ramurile respective, pentru realizarea stagiilor de practică în producţie;

Valorifică optim resursele de care dispune, obținute inclusiv prin prestarea unor servicii generatoare de venituri (bufet, cantină, braserie, hotel).

%

Realizează un proces instructiv-educativ centrat pe elev, orientat spre valorificarea potenţialului individual al fiecărui tânăr, spre formarea competenţelor profesionale şi dezvoltarea personală, asigurând: