Concurs pentru ocuparea funcțiilor

Distribuie aceasta noutate

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Ordin nr. 235 din 05 august 2019
Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct și șefi de secții administrativ-didactice la Școala Profesională nr. 2, Chișinău”


A V I Z
privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct
 și șefi de secții administrativ-didactice în Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, Chișinău
Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, Chișinău anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții vacante:

 • director adjunct pentru instruire practică și producție, 1,0 unități;
 • şef de secție practică (profil tehnologic), 1,0 unități;
 • șef de secție pentru asigurarea calității, 1,0 unități;
 • șef de secție didactică 1,0 unități.

Condiţiile de participare la concurs:
 1. deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 2. studii superioare universitare;
 3. vechime în munca de activitate didactică de cel puțin 5 ani și deține grad didactic;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarului nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5. cunoașterea limbii române;
 6. sunt apți (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 7. lipsa antecedentelor penale.

Acte necesare în dosar și cerințe față de acestea:

 • cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.673 din 09.07.2015, publicat în Monitorul oficial  nr.2016-210 din 07.08.2015;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice participarea la proiecte educaționale, comunitare/ corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (punct. 17 al Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673 din 09.07.2015, publicat în Monitorul Oficial nr.2016-210 din 07.08.2015).

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
Actele din dosarul de concurs pot fi autentificate la notar, certificate, „corespunde cu originalul” sau de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează ori prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a se putea verifica validitatea lor.
Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoțite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfășurării concursului. Cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

Modalități de depunere a dosarului

Candidații pentru ocuparea funcțiilor vacante vor depune dosarul la Școala Profesională nr. 2, Chișinău personal sau prin reprezentant, prin poștă sau prin e-mail, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării în presă și pe pagina web www. sp2 chișinău.md a anunțului, data limită fiind 29 august 2019, orele 17.00 (punct. 16 al Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673 din 09.07.2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 2016-210 din 07.08.2015).

Dosarele vor fi depuse la serviciul personal al Instituției situat pe adresa: MD 2051, Chișinău, str. Ion Creangă, 59, biroul 413, în orele de program: 08:00 – 17:00, pauză de masă 12.00-13.00.
Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare cu privire la concurs și de primirea dosarelor: Ion Duca, șef serviciu personal:
Telefon de contact: (+373) 022-74-25-05; mob. 068423023
e-mail: acud72@mail.ru 

Bibliografia concursului:

 1. Acte legislative și normative în domeniu:
 2. Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003, Monitorul Oficial, nr. 159-162, art.  648;
 3. Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634;
 4. Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.  97 din 2013;
 5. Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 944/2014;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1234 din 12.12. 2018 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică,Monitorul Oficial nr. 480-485, art. Nr. 1311;
 8. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic. Monitorul Oficial, 2015, nr. 206-210, art. 1363;
 9. Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic, Chişinău, 2015;
 10. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării nr. 62 din 23.02.2018.

Acte normative specifice domeniului funcției:

 1. Hotărârea de Guvern nr. 425 din 03.07.2015 Cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor.
 2. Instrucțiunea de organizare și desfășurare a examenului de calificare, în învăţământul profesional tehnic secundar, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 516 din 31.05.2016.
 3. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţământ profesional tehnic secundar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 840 din 21.08.2015.
 4. Regulamentul privind stagiile de practică în producție în învățământul profesional tehnic secundar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 233 din 25 martie 2016.
 5. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică secundară aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și cercetării nr. 894 din 12.06.2018.
 6. Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și cercetării nr.1127 din 23.07.2018.
 7. Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70 din 22.01.2018;
 8. Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic secundar dual, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și cercetării nr. 1331 din 10.09.2018.
 9. Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic secundar aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și cercetării nr.488 din 07.05.2019.
 10. Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic  aprobat prin Ordinul Ministerului Educației 609  din 19.12.2017.
 11. Ghid metodologic privind elaborarea Planului de dezvoltare strategică a instituției de învățământ.
 12. Ghidul de autoevaluare pentru asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației 609  din 19.12.2017.

Articole similare

Activităţi şi evenimente

ȘCOALA PROFESIONALĂ NR. 2 DIN CHIȘINĂU ARE DIRECTOR ALES PRIN CONCURS

Vitalie Belîi a fost desemnat astăzi, 20 iunie 2024, prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării, în calitate de director al Școlii Profesionale nr. 2 din Chișinău. Prezentarea directorului ales colectivului instituției a fost făcută de către Silviu Gîncu,

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *