Distribuie aceasta noutate

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

       

ANUNȚ

      Ministerul Educației și Cercetării, cu sediul în mun. Chișinău, Casa Guvernului, Piața Marii Adunări Naționale nr.1, MD-2033, anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții vacante:                   

     –   Director al Școlii Profesionale nr. 3 din Bălți;

      –  Director al Școlii Profesionale nr. 2 din Chișinău;

       – Director al Școlii Profesionale nr. 9 din Chișinău;

     –   Director al Școlii Profesionale din Ungheni.

      La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare de licență, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, care, în ultimii 5 ani, nu au fost concediați în urma aplicării sancțiunii disciplinare de concediere conform art. 86 alin. (1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau nu au fost destituiți dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, și care nu au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dint-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate sau din hotărârile judecătorești, care au rămas definitive.

     Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la Secția managementul documentelor a ministerului, biroul 330), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 

  a) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul de concurs, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673/2015, cu modificările ulterioare (se va indica lista actelor depuse, cu paginile numerotate);

  b) copia actului de identitate;

  c)  copia/copiile actului/actelor de studii;

  d)  copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

  e) Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 din Regulament;

   f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;

  g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

  h) declarația pe propria răspundere că nu are interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică și că nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin. (1) lit. g)-r) din Codul muncii nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

  i)  proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat.

     Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice, participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (cu anexarea actelor justificative).

     Actele din dosarul de concurs pot fi autentificate la notar sau certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează. Dosarele de participare la concurs nu pot fi completate cu acte ulterior expirării termenului de 20 de zile din ziua publicării anunțului. Materialele se prezintă în dosar cu șină, în consecutivitatea menționată în cererea de participare la concurs, fără folii de plastic.

     Dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant la Ministerul Educaţiei și Cercetării, Secția managementul documentelor, bir. 330,până la data de 20 martie 2024, inclusiv, orele 16.00.     

Telefoane de contact: 022 233 560022 233 320,

e-mail: cancelaria@mec.gov.mdraisa.melenciuc@mec.gov.md. 

 Bibliografia concursului și alteinformații cu privire la evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul)poate fi accesată la adresa electronică:

http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse/

Surse de obținere a informației cu privire la numărul de elevi și angajați ai instituției, precum și bugetul pe ultimii trei ani:

Școala  Profesională nr. 3 din Bălți –  https://sp3balti.md 

Școala  Profesională nr. 2 din Chișinău – https://sp2chisinau.md 

Școala  Profesională nr. 9 din Chișinău – https://sp9.md

Școala  Profesională din Ungheni –  https://spungheni.md   

Articole similare

Activităţi şi evenimente

ȘCOALA PROFESIONALĂ NR. 2 DIN CHIȘINĂU ARE DIRECTOR ALES PRIN CONCURS

Vitalie Belîi a fost desemnat astăzi, 20 iunie 2024, prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării, în calitate de director al Școlii Profesionale nr. 2 din Chișinău. Prezentarea directorului ales colectivului instituției a fost făcută de către Silviu Gîncu,

0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *